موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر (طپش)

مشکلات کودکان

اغلـب کـودکان تحـت پوشـش خیريـه، عـلاوه بـر مشـکلات متعددی کـه دارنـد، از بیماري های خاص جسـمی ماننـد سـوختگی، رماتیسـم، سـنگ کلیـه، آسـم، سـوختگی شـديد و بسـیاری از بیماری هايـی اسـت که هر يک زندگی را بسـیار دشـوار می کنند. در ايـن میـان مشـکلات روحـی مانند بیـش فعالی، سـارکويیدوز و افسـردگی شـديد خـود رنجـی عظیـم اسـت. همیـن عارضـه …

حوزه فعالیت

موسسـه خیريـه «طپـش» در کنـار تمـام اهداف و قوانین انسـانی و ارزشـی که بـه آن پايبند اسـت در تلاش برای جـذب کمک هـای مـادی و معنـوی افـراد نیکـوکار و شـريف اسـت تـا بتواند خدمات شايسـته تـری را بـه عزيزان تحـت پوشـش ارائـه نمايـد. اما اين موسسـه دقیقـا چـه کار می کند؟ موسسـه خیريـه طپـش بـرای هـر خانـواده …

شیوه خدمت رسانی

در آموزه هـای اسـلامی و ايرانـی کـه بـا جان ايرانیان سرشـته شـده، کمـک بـدون هیچ خدشـه ای بـه شـخصیت انسـان ها سـفارس اکید شـده اسـت. از آنجايـی که حفظ شـان و منزلـت کـودکان و خانواده هـای آنـان، جز ارکان اصلی اخلاقی موسسـه «طپش» به حسـاب می آيـد، موسسـه نقـش واسـط را بین خانواده هـا و خیريـن و نیکوکاران …

دیگر موارد

آنچه زود به پاداش میرسد نیکی است ( خیریه طپش )