حوزه فعالیت موسسه

1

موسسـه خیريـه «طپـش» در کنـار تمـام اهداف و قوانین انسـانی و ارزشـی که بـه آن پايبند اسـت در تلاش برای جـذب کمک  هـای مـادی و معنـوی افـراد نیکـوکار و شـريف اسـت تـا بتواند خدمات شايسـته  تـری را بـه عزيزان تحـت پوشـش ارائـه نمايـد. اما اين موسسـه دقیقـا چـه کار می کند؟ موسسـه خیريـه طپـش بـرای هـر خانـواده ماهیانـه عـلاوه بـر دريافـت سـبد غذايی کـه شـامل مـوادی از جمله گوشـت، مـرغ، ماهـی، برنـج، نـان و حبوبات اسـت، هزينه  های درمان پزشـکی و دارويـی و هزينه  هـای جانبی مثل دندانپزشـکی، اسـپری آسـم و ويتامیـن آهـن و ديگـر مايحتـاج مشـابه عزيـزان تحت پوشـش را تامیـن می نمايد. بـرای «طپـش» کرامـت انسـانی از نیازهـای اصلی و اساسـی هر شـخص اسـت. لذا هـدف خود را کیقیـت کمک و همیـاری ايـن خانواده هـا و نـه کمیـت و پررنـگ کـردن تعدد آنهـا قرار داده ايم. در اين موسسـه سـعی می شـود تا حـد تـوان محدوديتی بـرای کمک متصور نشـود.