درباره ما

درباره خیریه طپش

درباره خیریه طپش

جامعه هر روز از نو زاده می شود. مردم هر زمان می توانند با گذشتگانشان تفاوت غیر قابل تصوری داشته باشد. تمام ایراداتی که امروز به جامعه وارد است، شاید میتوانست با کمی تغییر در گذشته هرگز به وجود نیاید. این که «زندگی هر فرد به زندگی تمام افراد اجتماع گره خورده است » باور دیرین ایرانی-اسلامی این خاک پر گهر است. این آموزه نیاکان، ما را بر آن داشت تا آستین بالا زده و در حد توان ناچیزمان گامی برای کودکان جامعه و آینده سازان فردا برداریم. موسسه مردم نهاد طپش با پنج سال سابقه فعالیت خیریه از قبیل بازسازی آسانسور بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع) تلاش نموده تا کودکان بی سرپرست بیمار را یاری کند تا بتوانند در دامان خانواده با تربیت و رفاهی تا حدی سزاوار نونهالان ایران زمین رشد نموده و مراحل بهبود و یا کنترل بیماری خود را بگذرانند. خدا را شاکریم که سال ۱۳۹۴ توفیق یافتیم تا با اخذ مجوزهای لازم به طور رسمی فعالیت خود را ادامه دهیم. این راه، طولانی و پر فراز و نشیب است و ب یشک بدون یاری دوستانی همراه، ادامه راه با کیفیت مطلوب میسر نیست. شما را دعوت میکنیم تا با ما باشید تا به یاری هم «طرحی نو در انداخته » و تاثیری واقعی بر آینده جامع همان داشته باشیم.

موسسـه خیريـه «طپـش» در کنـار تمـام اهداف و قوانین انسـانی و ارزشـی که بـه آن پايبند اسـت در تلاش برای جـذب کمک  هـای مـادی و معنـوی افـراد نیکـوکار و شـريف اسـت تـا بتواند خدمات شايسـته  تـری را بـه عزيزان تحـت پوشـش ارائـه نمايـد. اما اين موسسـه دقیقـا چـه کار می کند؟ موسسـه خیريـه طپـش بـرای هـر خانـواده ماهیانـه عـلاوه بـر دريافـت سـبد غذايی کـه شـامل مـوادی از جمله گوشـت، مـرغ، ماهـی، برنـج، نـان و حبوبات اسـت، هزينه  های درمان پزشـکی و دارويـی و هزينه  هـای جانبی مثل دندانپزشـکی، اسـپری آسـم و ويتامیـن آهـن و ديگـر مايحتـاج مشـابه عزيـزان تحت پوشـش را تامیـن می نمايد. بـرای «طپـش» کرامـت انسـانی از نیازهـای اصلی و اساسـی هر شـخص اسـت. لذا هـدف خود را کیقیـت کمک و همیـاری ايـن خانواده هـا و نـه کمیـت و پررنـگ کـردن تعدد آنهـا قرار داده ايم. در اين موسسـه سـعی می شـود تا حـد تـوان محدوديتی بـرای کمک متصور نشـود.


شماره حساب : ۱۴۲۸۵۰۵۴۳۹۸۷۹۱  بانک اقتصاد نوین  به نام خیریه  طنین پرشکوه مهر

شماره کارت : ۵۷۳۹ ۴۰۰۰ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴

شماره مجوز بهزیستی : ۳۶۳۷۷

photo_2016-07-07_11-06-21