شیوه خدمت رسانی موسسه

wisdom-children

در آموزه هـای اسـلامی و ايرانـی کـه بـا جان ايرانیان سرشـته شـده، کمـک بـدون هیچ خدشـه ای بـه شـخصیت انسـان ها سـفارس اکید شـده اسـت. از آنجايـی که حفظ شـان و منزلـت کـودکان و خانواده  هـای آنـان، جز ارکان اصلی اخلاقی موسسـه «طپش» به حسـاب می  آيـد، موسسـه نقـش واسـط را بین خانواده  هـا و خیريـن و نیکوکاران ايفـا مـی  کنـد. ناشـناخته مانـدن هويـت اصلـی دو طرف آسـايش و آرامـش کمـک  کننده و کمک  گیرنـده را در پی خواهد داشـت. البته گزارشـات کمـک بـه همـراه مـدارک بـه صورت مـدون بـه خیرين ارائـه می گـردد و همـه چیـز بـه غیـر از هويـت خانواده هـای تحـت پوشـش در دسـترس خیريـن قـرار می گیرد.

  • سازماندهی آموزشی متمرکز کودکان تحت پوشش:

تمامـی کـودکان حـق دارنـد در محیطـی سـالم، آرام و شـاد زندگـی کننـد و بـا وجـود بیمـاری بايـد درس و مدرسـه خـود را ادامـه دهنـد و از زندگی لذت ببرند. همچنین پسـران نوجـوان و جوان تحت پوشـش نیازمند يادگیـری مهـارت و توانايـی  هايـی هسـتند تـا در آينـده بتوانند در فضای شـغلی مناسـب کار کننـد و مخارج زندگـی خـود را تامیـن کننـد و نیـز در بین کودکان تحت پوشـش، مادرانی وجـود دارند که سرپرسـتی خانوده را برعهـده دارنـد و مجبـور هسـتند بـه تنهايـی هزينـه  هـای جـاری زندگی را عـلاوه  بـر هزينه  هـای بیماری کودکانشـان برعهـده گیرند. ايـن امـور جـز دغدغـه   هـای  مهم موسسـه خیريـه طپش بـه شـمار می روند و بـا يـاری خداونـد و کمک  های نهادهـای دولتـی و مردمـی، واحدهـای کوچـک آموزشـی و بـا شـرايط خاص ايـن کودکان سـاخته شـود تا از ضربـه  هـای روحـی و عاطفـی آنـان تا حد امـکان جلوگیری شـود و در ايـن مـکان، فضاهای آموزشـی مهارتی درنظـر گرفتـه شـود تـا کـودکان و خانواده آنـان در فضايی مناسـب و بـا حفظ منزلـت اجتماعی، آموزش ـهای لازم را ببیننـد.


  • تهیه مکان زندگی مناسب:

متاسـفانه فقط تعداد کمـی از کودکان تحـت پوشـش موسسـه در خانه  های شـخصی پـدر و مـادر يـا پدربـزرگ و مادربـزرگ و اقـوام خـود سـاکن هسـتند و مابقـی ايـن کـودکان در فضاهـای نامناسـب همچـون خـارج  متـری، بـالای ۴۰ از شـهر، زيرزمیـن گرمابـه عمومـی و … زندگـی می کننـد، و همیـن مکان هـای نامناسـب سـبب تشـديد و بـروز بیمار يهـای خطرناکی در ايـن کـودکان شـده اسـت. در اين بیـن خانـواده  هايـی هسـتند کـه بـه همـت خیريـن بـا پرداختـن اجـاره  هـای متفـاوت در محله  هـای مختلف سـاکن هسـتند. از آنجايـی کـه ايـن قشـر جامعـه در معـرض آسـیب های اجتماعـی هسـتند، موسسـه خیريـه در تـلاش اسـت بـا برنامـه  های مـدون، مهارت هـای زندگی و اجتماعـی ايـن کـودکان و خانـواده  هـای آنـان را ارتقـا دهد. بـرای پیـش بـرد تمامـی اهـداف موسسـه خیريـه طپـش بـه بهتريـن شـکل، بـه همیـاری همـه دوسـتان و عزيـزان نیـاز اسـت، تـا هرشـخص بنـا بــر بضـــاعت مــالی و دانش و مهــارت های فـردی خود در اين راسـتا گام بـردارد.


  • مقصد ما خانه ایی برای فردا:

بـرای ارائه بهتريـن کیفیت خدمت رسـانی بـه خانواده های تحت پوشـش هـدف مـا به لطـف خداونـد و يـاری يـاران در آينده  ای نـه چنـدان دور خانـه ای بـرای کـودکان اسـت. ايـن کـودکان از يـک طـرف نیازمنـد مراقبت هـای منظـم، چـکاپ  هـای ماهیانـه و درمـان  هسـتند و از طـرف ديگـر نیازمند فضای آموزشـی جهت رفع اشـکالات درسـی و آمـوزش مهـارت  هايی همچـون خیاطی، قالیبافـی و بسـیاری ديگر از هنرها و فنونی اسـت کـه به کودکان امیـدی دوبـاره می دهد. هسـتند. در همین راسـتا موسسـه خیريه در تـلاش اسـت تـا با احداث مکانی مناسـب اين عزيـزان و افراد مشـتاق بـه کمـک را دورهـم گـرد آورد تا با رسـیدگی مسـتمر، احتیاجـات و نیازهـای اولیـه آنان برطـرف گردد.