ورقی از مشکلات کودکان

drugging-kids

اغلـب کـودکان تحـت پوشـش خیريـه، عـلاوه  بـر مشـکلات متعددی کـه دارنـد، از بیماري های خاص جسـمی ماننـد سـوختگی، رماتیسـم، سـنگ کلیـه، آسـم، سـوختگی  شـديد و بسـیاری از بیماری هايـی اسـت که هر يک زندگی را بسـیار دشـوار می کنند. در ايـن میـان مشـکلات روحـی مانند بیـش فعالی، سـارکويیدوز و افسـردگی شـديد خـود رنجـی عظیـم اسـت. همیـن عارضـه باعـث خانه  نشـینی، ويلچرنشـینی و حتی افسـردگی  های شـديد در اين کـودکان می شـود. موسسـه خیريه طپـش در تلاش اسـت تـا درمانگاهـی ويـژه ايـن کـودکان تاسـیس کنـد و هزينـه  هـای درمانی آنـان را تقبـل کند. در ايـن راسـتا گام های عملی برداشـته شـده اسـت اما بـرای پیشـبرد بهتـر به کمک هـای مالـی و حمايتهـای معنـوی نیـاز اسـت. پزشـکان، روانشناسـان، دندانپزشـکان، معلمـان و بسـیاری ديگر از مشـاغل می تواننـد کمـک حال معنـوی ما در اين راه باشـند.