کمپین ده روز عشق، صدها کودک، هزاران نذر

کمپین جمع آوری مواد غذایی خام و رساندن آنها به دست خانواده های نیازمند، با هدف تامین چند ماه غذای گرم و تازه، به جای یک یا دو روز غذای گرم

موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر ( طپش )

موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر ( طپش )