کمک به کودکان

1

در آموزه هـای اسـلامی و ايرانـی کـه بـا جان ايرانیان سرشـته شـده، کمـک بـدون هیچ خدشـه ای بـه شـخصیت انسـان ها سـفارس اکید شـده اسـت. از آنجايـی که حفظ شـان و منزلـت کـودکان و خانواده  هـای آنـان، جز ارکان اصلی اخلاقی موسسـه «طپش» به حسـاب می  آيـد، موسسـه نقـش واسـط را بین خانواده  هـا و خیريـن و نیکوکاران ايفـا مـی  کنـد. ناشـناخته مانـدن هويـت اصلـی دو طرف آسـايش و آرامـش کمـک  کننده و کمک  گیرنـده را در پی خواهد داشـت. البته گزارشـات کمـک بـه همـراه مـدارک بـه صورت مـدون بـه خیرين ارائـه می گـردد و همـه چیـز بـه غیـر از هويـت خانواده هـای تحـت پوشـش در دسـترس خیريـن قـرار می گیرد.


برای کمک به کودکان می توانیید از شماره حسابهای زیر استفاده کنید :

  • شماره حساب : ۱۴۲۸۵۰۵۴۳۹۸۷۹۱  بانک اقتصاد نوین  به نام خیریه  طنین پرشکوه مهر
  • شماره کارت : ۵۷۳۹ ۴۰۰۰ ۱۲۱۹ ۶۲۷۴
  • شماره مجوز بهزیستی : ۳۶۳۷۷

photo_2016-07-07_11-06-21